Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Haveforeningen Frydenlund

HAVEFORENINGEN FRYDENLUND

stiftet den 26. august 1947

 

ORDENSREGLER for

HAVEFORENINGEN FRYDENLUND

 

1.                  Havens vedligehold:

1.1.  Kolonihaverne og de derpÃ¥ værende huse skal holdes i ordentlig og sømmelig stand.

1.2.   Beboelse mÃ¥ kun finde sted i tidsrummet fra 1. april til 30. september. I perioden fra 1. oktober til 31. marts er det ikke tilladt at opholde sig i haveparcellerne fra kl. 21.00 til kl. 07.00.
Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.

1.3.    Affald mÃ¥ kun placeres pÃ¥ de dertil godkendte steder.

1.4.    Anlægget af haverne skal være sÃ¥ledes, at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Hække og træer mÃ¥ ikke fjernes ved fraflytning.

1.5.    Klipning og vedligehold af hække pÃ¥hviler den enkelte havelejer. Hækkene skal klippes to gange om Ã¥ret, første gang inden den 15. juli og anden gang inden den 15. september.

1.6.    Den enkeltes havelod skal være omgivet af liguster mellem haverne og tjørn eller liguster ud mod havegangen med en max. højde pÃ¥ 1,60 meter. PÃ¥ grund af tilgængelighed for større køretøjer i tilfælde af brand og andre ulykker skal vejbreden i haveforeningen være minimum 2,20 meter.

1.7.    Den udlagte havegang skal, af den enkelte havelejer ren og vedligeholdes ud til havegangens midtlinie. Havelodden skal være forsynet med tydeligt nummer.

1.8.    Husdyrhold er ifølge dispensation fra Ã…rhuskredsen tilladt pÃ¥     følgende betingelse

1.8.1. Et medlem som ønsker at holde husdyr i have foreningen, skal henvende sig til bestyrelsen og lade sit husdyr hold registrere.Ved ændringer i husdyrholdet er medlemmet pligtig til, omgÃ¥ende at fÃ¥ registreringen ændret.

1.8.2. Som husdyr kan registreres hund, kat, stuefugle o.l.

1.8.3. Hunde skal være ansvarsforsikrede

1.8.4. Dyrene skal behandles forsvarligt jfr. gældende dyreværnslov.

1.8.5. Dyrene skal holdes indenfor egen grund eller føres i snor (husk posen) og mÃ¥ ikke, ved deres adfærd være til gene for foreningens øvrige medlemmer.

1.8.6. Det er forbudt at kamp/dræber hunde samt krydsninger deraf opholder sig i haveforeningen

1.9.    Der mÃ¥, pÃ¥ den enkelte havelod anlægges et bassin med et areal pÃ¥ max 10m². Havebassin af alle slags mÃ¥ max være 0,40 meter dybt.

1.10. Kompostbeholdere skal være afskærmet på alle sider og skal være placeret 50 cm fra hæk. Den samme afstand skal der være ved hegn (max højde 1,60 m) i forbindelse med nyplantning af hæk.

1.11. Brug af motorredskaber er ikke tilladt på søn- og helligdage, i juni, juli og august.

2.      Bebyggelse:

2.1.    Intet nybyggeri, ombygning eller tilbygning mÃ¥ finde sted, før byg-    getilladelse er indhentet i henhold tilKolonihaveforbundets Ã…rhus-    kreds byggeretningslinier.

3.      Parkering:

3.1.    Foreningens parkeringsplads skal benyttes sÃ¥fremt der er plads. Parkeres der undtagelsesvis pÃ¥ foreningens havegange og pÃ¥ Kirkestien, skal der parkeres helt ind til hækken sÃ¥ det er muligt for andre køretøjer at passere det holdende køretøj.Ingen natparkering/parkering i længere tid pÃ¥ havegange. Der skal være plads til brand- eller redningskøretøjer. Ingen haver har krav pÃ¥ faste parkeringspladser.

4.      Afbrænding:

4.1.    Al afbrænding af haveaffald er forbudt.

5.      Vand:

5.1.    Det tilstræbes, at der lukkes op for vandet, den næstsidste / sidste søndag i marts. Der lukkes for vandet søndag i uge 42. Ã…bning og lukning af vandet bekendtgøres ved opslag og mail. Medlemmerne skal være til stede ved Ã¥bning, for at kontrollere og udbedre evt. frostskader pÃ¥ vandinstallationen i egen have

5.2.    Ved medlems fravær og ved konstateret brud pÃ¥ vandinstallationen, opkræves et gebyr pÃ¥ kr. 100,00 desuden betales de materiale- og hÃ¥ndværkerudgifter der mÃ¥tte være i forbindelse med evt. reparationsarbejde.   

5.3.    I tiden fra 1. maj til 30. september er det ikke tilladt at vande med     turbine eller slange i tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 16.00.

6.      Ã˜vrige bestemmelser:

6.1.    Medlemmerne skal overholde ro og orden, fra hus og have mÃ¥ der ikke foregÃ¥ erhvervsmæssig handel eller lignende.I modsat fald kan lejemÃ¥let opsiges. Havelejerne er ansvarlige og pligtige at erstatte evt. forvoldt skade ved kørsel o.l. i havekolonien. Det gælder ogsÃ¥ evt. gæsters gøren og laden indenfor havekoloniens omrÃ¥de.

6.2.    Reparation af biler i større omfang mÃ¥ ikke finde sted pÃ¥ foreningens omrÃ¥de, ligesom uindregistrerede køretøjer ikke mÃ¥ efterlades pÃ¥ omrÃ¥det. Campingvogne og lastbiler mÃ¥ ikke henstilles pÃ¥ parkeringspladsen.

6.3.    Bestyrelsen skal foretage havevandring, mindst en gang om mÃ¥neden i tiden 1. april til 30. september.

SÃ¥ledes vedtaget pÃ¥ haveforeningen Frydenlunds generalforsamling  2015

DER ER FORBUD MOD BRUG AF SPRØJTEMIDLER (PESTICIDER) I KOLONIHAVER I ÅRHUS KOMMUNE

 

Opdateret 21/02/2016

Besøg  
065122