Vi bruger Cookies!     

         
 X     
Haveforeningen Frydenlund

VEDTÆGTER for Haveforeningen Frydenlund

Stiftet 1947

Medlem af Kolonihaveforbundet
for Danmark, Ã…rhuskredsen

Vedtaget pÃ¥ haveforeningen Frydenlunds generalforsamling den 26. marts  og stadfæstet pÃ¥ den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2011.

§ 1.    Foreningens navn er: Haveforeningen Frydenlund
Foreningen hjemsted er: Aarhus Kommune

§ 2.    FormÃ¥l og virke

2.1    Foreningen har til formÃ¥l at administrere og forvalte det til kolonihaveformÃ¥l lejede areal, det af nr. 12a Aarhus Markjorder, i overensstemmelse med de bestemmelser, der er lagt til grund herfor samt for omrÃ¥det i sin helhed.

2.2    Foreningen skal gennem sin bestyrelse bl.a. sikre, at bestemmelser, som er nedfældet i en pÃ¥ omrÃ¥det lagt byplan, lokalplan, eller tinglyst deklaration og lignende, vedrørende det samlede haveomrÃ¥de eller enkelte haver, overholdes og respekteres af foreningens medlemmer.

2.3    Foreningen og dens medlemmer skal være medlem af Kolonihave- forbundet for Danmark, samt Kolonihaveforbundets Ã…rhuskreds.

 

2.4     For ethvert medlem gælder, at man under ansvar for de til enhver tid gældende bestemmelser om havens anlæg og bebyggelse er fritstillet i foretagsomhed m.m.

Man må gøre sig klart, at der er tale om en havelod til kolonihaveformål. Der gælder derfor en række bestemmelser, som ikke har relation til det almindelige åbne sommerland.

 

§3.    Medlemmer 

3.1    Som medlem kan optages myndige personer, der samtidig lejer en have ved medlemskabets indgÃ¥else.

3.2    Medlemmer skal have fast og lovlig folkeregisteranmeldt bopæl udenfor haveforeningen 

         Adresseændring skal omgÃ¥ende meddeles formand eller kasserer og senest 2 uger efter, at ændringen er sket.

Medlemmet skal have bopæl i Aarhus Kommune for at kunne erhverve en kolonihave, og medlemmet er forpligtet til straks at opsige sit lejemål ved flytning fra kommune. Såfremt dette ikke sker, skal bestyrelsen skriftligt bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. §7.

 

3.3.    Intet medlem kan optages i foreningen uden bestyrelsens godkendelse.

3.4    Ved leje af en have oprettes en lejeaftale.

Et medlem kan kun erhverve én have og kan ikke samtidig være medlem af en anden haveforening under Kolonihaveforbundet for Danmark. Overtrædes denne bestemmelse kan bestyrelsen bringe lejemålet til ophør med 14 dages varsel jfr. §7.

 

§4.    Hæftelse

Medlemmerne hæfter solidarisk for foreningens gældsforpligtelser, således som disse til enhver tid fremgår af foreningens regnskab.

 

§5.    Leje

5.1.    Leje for den enkelte havelod fastsættes af foreningens generalforsamling ud fra det budget, som af foreningens bestyrelse er forelagt generalforsamlingen til godkendelse.

Generalforsamlingen kan fastsætte engangsbeløb til udførelse af større anlægsarbejde, f. eks. kloak, vandledningsnedlæggelse, opsætning af el og lign. Sådanne engangsydelser er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

 

5.2.    Betaling af leje anses for rettidig, nÃ¥r den erlægges senest 3. hverdag efter forfaldsdagen, eller nÃ¥r denne hverdag er en lørdag den følgende hverdag. Forfalder leje eller anden pligtig pengeydelse til betaling pÃ¥ en helligdag, en lørdag eller pÃ¥ grundlovsdag, udskydes forfaldsdagen til den følgende hverdag.

5.3.    Hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, kan foreningen opkræve et af generalforsamlingen fastsat gebyr p.t. kr. 200,00 for hver forsinket betaling samt bringe lejemÃ¥let til ophør jfr. § 7.

 

6.    Ordensbestemmelser og vedligeholdelse af det lejede

6.1.    Generalforsamlingen fastsætter ordensbestemmelse m.m. som skal være gældende inden for omrÃ¥det, og som foreningen gennem sin bestyrelse skal forvalte og administrere.

6.2    Medlemmet er pligtig at overholde alle bestemmelser, som foreningens generalforsamling, bestyrelse eller offentlige myndigheder pÃ¥lægger omrÃ¥det, ligesom medlemmet er pligtig at overholde de i lejeaftalen indeholdte bestemmelser.

§7.    Opsigelse / ophævelse af lejemÃ¥l

7.1    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgÃ¥ede lejeaftale, hvis leje eller anden pligtig pengeydelse ikke er betalt rettidigt, og medlemmer ikke har betalt restancen senest 1 dage efter, at skriftligt pÃ¥krav herom er afsendt eller fremsat, f. eks. i skrivelse overbragt af bestyrelsen pÃ¥ haveloddens adresse.

Det er en forudsætning for ophævelse af lejeaftalen, at foreningens påkrav er afgivet efter sidste rettidige betalingsdag, og det skal udtrykkelig angives, at lejemålet bliver ophævet, hvis restancen ikke er betalt inden udløbet af den meddelte frist.

7.2    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve lejeaftalen, hvis medlemmet overlader brugen af havelodden til en anden og trods pÃ¥tale fortsætter dermed, eller sÃ¥fremt lejeren af en havelod eller dennes husstand ved sin adfærd er til væsentlig gene eller ulempe for foreningen og dens medlemmer.

7.3    Foreningens bestyrelse er berettiget til at ophæve den indgÃ¥ende lejeaftale, hvis medlemmet i væsentlig grad misrøgter den lejede havelod eller groft tilsidesætter bestemmelser pÃ¥lagt omrÃ¥det udefra, eller pÃ¥ tilsvarende mÃ¥de tilsidesætter foreningens til enhver tid gældende vedtægter og ordens- bestemmelser.

Grov tilsidesættelse af bestemmelser pålagt området udefra f. eks. overtrædelse af forbudet om benyttelse af kolonihavehuset til helårsbeboelse, samt ophold på havelodden i perioden fra 1. oktober til 31. marts i tiden mellem kl. 21.00 til kl. 07.00.

7.4    NÃ¥r lejeretten til en havelod er opsagt eller ophævet, kan det udtrædende medlem frit medtage bebyggelse inklusive fundering og indbo. Fjernelse skal dog foretages pÃ¥ en sÃ¥dan mÃ¥de, at havens anlæg sÃ¥vel som det kollektive foreningsanlæg ikke pÃ¥føres skade.

7.5    Hvis bebyggelsen opfylder gældende forskrifter, har det udtrædende med- lem ret til at sælge bebyggelsen til den, foreningen godkender til at ind- træde i lejeaftalen. Denne ret er dog betinget af en forudgÃ¥ende vurdering og værdiansættelse af det, som kan indgÃ¥ i salget.

Salg kan ikke betinges af forpligtelse for køber til samtidig køb af indbo og redskaber.

Værdiansættelse skal finde sted inden for rammerne af de af Kolonihave- forbundet for Danmark udstedte retningslinier og skal udføres af et nedsat vurderingsudvalg efter de for området gældende bestemmelser.

7.6    Salg kan ikke finde sted uden foreningens direkte medvirken.

7.7    Har medlemmet ikke inden 4 uger efter lejemÃ¥lets opsigelse eller ophævelse bortfjernet eller solgt den pÃ¥ havelodden opførte bebyggelse, eller er salg sket i strid med gældende overdragelsesregler, jfr. forbundsvedtægtens § 7 pkt. 6, kan medlemmet uden yderligere varsel udsættes af den lejede havelod ved umiddelbar fogedforretning.

Bestyrelsen bestemmer herefter hvem der skal overtage have og bebyggelse samt vilkår for overdragelsen ifølge godkendte vurderingsregler.

Hvis bebyggelsen ikke kan sælges i henhold til vurderingen, er bestyrelsen berettiget til at sælge bedst muligt, evt. ved auktion.

Foreningen er berettiget til for ethvert krav mod et medlem at søge sig fyldestgjort i den på havelodden opførte bebyggelse, beplantning m.v. forud for andre kreditorer.

Ved afregning til medlemmer kan bestyrelsen fratrække enhver udgift forbundet med medlemskabets og lejemålets afvikling, herunder advokatomkostninger, retsgebyrer, lejerestance m.v.

Når opsigelse eller ophævelse af et medlemskab med tilhørende lejaftale har fundet sted, er pågældende pligtig at betale foreningen leje eller andre ydelser vedrørende havelodden, indtil denne er fraflyttet og ryddeliggjort, ligesom medlemmet har pligt til at vedligeholde haven i samme periode.

7.8    Bestyrelsen pÃ¥tager sig intet ansvar over for indtrædende medlemmer, hvis et udtrædende medlem bevidst eller ubevidst har fortiet forhold om pant- sætning af den bebyggelse m.v. der overdrages.

7.9    AfgÃ¥r et medlem ved døden, er sÃ¥vel foreningen som dødsboet berettiget til at opsige lejeaftalen med det for medlemmet gældende opsigelsesvarsel pÃ¥ 3 mÃ¥neder til den 1ste i en mÃ¥ned.

Dog gælder:
at
efterlevende ægtefælle har ret til at fortsætte lejeaftalen med mindre foreningen har vægtige grunde til at modsætte sig dette.

at en person, med hvem afdøde har levet i et ægteskabsligene forhold i mindst 2 år forud for dødsfaldet, skal have samme ret under forudsætning af at samlivet bestod på tidspunktet for dødsfaldet.

at myndige slægtninge i op- og nedstigende linie har ret til at få over- draget lejemålet.

Bestyrelsen afgør alene, om ovenanførte betingelser er opfyldt.

 

§8     Pligtarbejde / fællesarbejde

8.1     Foreningens medlemmer er forpligtet til at medvirke ved ren- og vedligeholdelse af veje, stier og andre arealer, der ifølge hovedlejekontrakten hører til omrÃ¥det, samt vedligeholdelse af foreningens fælles faciliteter.

Medlemmet har endvidere pligt til at renholde sin del af vejen uden for egen have.

8.2     Bestyrelsen kan indkalde til pligtarbejde / fællesarbejde.
Hvis medlemmet ikke giver møde, kan bestyrelsen idømme pågældende en bod, fastsat af generalforsamlingen for hver udeblivelse.
PÃ¥lagt bod er pligtig pengeydelse i lejeforholdet.
Fastsættelse af boden lyder på kr. 300,00

 

§ 9     Generalforsamling

9.1     Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen.

Den ordinære generalforsamling afholdes hvert Ã¥r  senest 4 mÃ¥neder efter regnskabets afslutning med en dagsorden, der mindst skal indeholde følgende punkter:

 

1.      valg af dirigent.

2.      beretning.

3.      Ã¥rsregnskab med evt. revisionsberetning.

4.      indkomne forslag.

5.      godkendelse af budget.

6.      valg af formand / kasserer.

7.      valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.

8.      valg af revisorer og suppleanter.

9.      valg af vurderingsudvalg.

 

9.3     Ekstraordinær generalforsamling afholdes, nÃ¥r generalforsamlingen eller et flertal af bestyrelsens medlemmer, eller nÃ¥r ¼ af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt krav herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Bestyrelsen er i så fald pligtig at indkalde til generalforsamling inden 3 uger fra begæringens modtagelse.

Beslutning på en ekstraordinær generalforsamling kan kun tages, hvis mindst 4/5 af de medlemmer, der har begæret generalforsamlingen er til stede.

9.4     Ordinær generalforsamling indkaldes skriftligt af bestyrelsen med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 8 dages varsel.

9.5     Forslag, der ønskes behandlet pÃ¥ generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest én mÃ¥ned efter regnskabsÃ¥rets udløb.

Indkomne forslag skal udsendes til medlemmerne samtidig med indkaldelse til generalforsamlingen.

9.6     Adgang til generalforsamlingen har ethvert medlem af foreningen samt dennes ægtefælle eller samlever.

9.7     Hver havelod har to stemmer.

9.8     Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

9.9    Beslutninger taget pÃ¥ en generalforsamling træffes af de mødte stemme- berettigede ved simpelt flertal - medmindre der skal stemmes om:

·        Vedtægtsændring.

·        Optagelse af kollektive lÃ¥n.

·        Ekstraordinære indskud.

·        Haveforeningens opløsning.

    Hvor der kræves, at mindst 2 / 3 af medlemmerne er mødt, og 2 /3 af de afgivne stemmer gÃ¥r ind herfor. Er fremmødet ikke tilstrækkeligt stort, men 2 /3 af de afgivne stemmer har stemt for forslaget, indkaldes til en ny generalforsamling, som uanset antallet af fremmødte kan vedtage forslaget med 2 /3 af de afgivne stemmer.

9.10     Referat fra generalforsamlingen underskrives af dirigenten, referent og foreningens formand.

 

§ 10.     Bestyrelsen

10.1     Generalforsamlingen vælger en bestyrelse til at varetage den daglige ledelse af foreningen og til udførelse af generalforsamlingens beslutninger.

10.2     Bestyrelsen bestÃ¥r af 5 personer der vælges for en 2-Ã¥rig periode.

Formand og kasserer vælges særskilt, henholdsvis i lige og ulige år.

1 bestyrelsesmedlem vælges i lige år og 2 i ulige år.

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand og sekretær.

10.3     Generalforsamlingen vælger suppleanter efter behov.

Som bestyrelsesmedlem eller suppleanter kan kun vælges èn repræsentant fra en havelod, med mindre der er tale om valg til udvalg under bestyrelsen.

Hvis et bestyrelsesmedlem fratræder før en valgperiodes udløb, indtræder suppleanten i bestyrelsen - dog kun for tiden indtil næste general forsamlings afholdelse.

Afgår formanden eller kassereren i en valgperiode, indkaldes til ekstraordinær generalforsamling for nyvalg, hvis fratræden ikke sker umiddelbart før en ordinær generalforsamling.

 

10.4    Generalforsamlingen vælger 3 medlemmer til vurderingsudvalg. Vurderingsudvalget konstituerer sig selv med formand. Medlemmer af vurderingsudvalget skal deltage i Ã…rhuskredsens vurderingskurser.

10.5.     Bestyrelsen fastlægger grundlaget for sit virke m.m. i en forretningsorden.

Bestyrelsen indkaldes af formanden eller i dennes fravær af næstfor-manden, efter behov, eller når blot ét medlem af bestyrelsen begærer det.

10.6.     Et bestyrelsesmedlem mÃ¥ ikke deltage i behandling af en sag, hvori den- ne, eller en med denne beslægtet person er involveret, eller pÃ¥ anden mÃ¥de er personligt interesseret.

10.7.    Der føres protokol over forhandlingerne pÃ¥ bestyrelsesmøder.

10.8     Bestyrelsen er beslutningsdygtig, nÃ¥r mere end halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.

Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.

Bestyrelsen afgør mulige tvivlsspørgsmål mellem medlemmerne.

10.9    Kassereren skal indsætte foreningens midler i pengeinstitut og kan kun hæve af foreningens midler med formandens godkendelse til foreningens daglig drift, fra den konto der er oprettet til dette formÃ¥l.

Kassereren kan kautionsforsikres og forsikringens omfang bestemmes af bestyrelsen. Præmien betales af foreningen.

10.10.    Formand og kasserer samt øvrige bestyrelsesmedlemmers omkostninger / udlæg til telefon, kontorhold, kørsel m.v. dækkes af foreningen.

§ 11.    Tegningsret

Foreningen tegnes af formanden og kassereren i fællesskab.

 

§12.     Regnskab og revision

12.1.    Foreningens regnskabsÃ¥r er kalenderÃ¥ret.

Årsregnskabet skal udarbejdes i overensstemmelse med god regnskabs- skik og være i overensstemmelse med den foretagne bogføring og tilstedeværende bilag.

12.2.    Generalforsamlingen vælger 2 revisorer for 2 Ã¥r og 2 revisorsuppleanter for 1 Ã¥r.

Det påhviler de valgte revisorer revidere foreningens årsregnskab samt føre protokol med de bemærkninger, revisionsarbejdet måtte give anledning til.

12.3.     Revisorerne skal foretage mindst ét uanmeldt kasseeftersyn pr. Ã¥r.

§13.     Foreningens opløsning

Hvis gyldig beslutning om foreningens opløsning træffes, og dette alene skyldes, at foreningens virke overføres til andet haveområde, skal foreningens formue overføres til den forening, som viderefører det nye haveområde med samme forpligtelser over for den opløste forenings medlemmer.

13.2.     Skyldes foreningens opløsning, at foreningen hel ophører med at drive kolonihave, udpeges 2 likvidatorer.

Evt. formue ved likvidationens afslutning udbetales til de medlemmer,  der er registreret som medlemmer pÃ¥ dette tidspunkt.  

13.3.      Foreningen kan ikke opløses, sÃ¥ længe lejekontrakt med Aarhus Kommune  er i kraft.

 

§14.     Vedtægtsændringer.

Vedtægtsændringer skal indsendes til Kolonihaveforbundets Århuskreds til udtalelse før behandling på foreningens generalforsamling.
 

-----------

SÃ¥ledes vedtaget pÃ¥ haveforeningen Frydenlunds generalforsamling den 26. marts  og stadfæstet pÃ¥ den ekstraordinære generalforsamling den 16. april 2011.

Opdateret 21/02/2016

Opdateret 21/02/2016

Besøg  
065122